Kandidatų privatumo politika

KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

Ši Kandidatų privatumo politika (toliau – Politika) aprašo vykdomą kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą ir pateikia informaciją apie tai, kokie kandidatų duomenys ir kokiu pagrindu yra renkami ir tvarkomi, kam jie naudojami, kiek laiko saugomi, kokias teises turi kandidatai ir kt. susijusią informaciją.

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

Kas yra duomenų valdytojas?

EUROAPOTHECA, UAB

Juridinio asmens kodas: 300854822

Adresas: Ozo g. 25, Vilnius

El. pašto adresas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.:

 [email protected].

arba

SIROMED PHARMA, UAB

Juridinio asmens kodas: 304039854

Adresas: Ozo g. 25, Vilnius

El. pašto adresas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.:

[email protected].

Dėmesio: asmens duomenų valdytoja yra ta bendrovė, į kurios poziciją kandidatuojate.

 Toliau bet kuri iš bendrovių vadinama „Bendrove“.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl (kokiu tikslu)?

   1) Tikslas: atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas.

Teisėto tvarkymo pagrindas:

  • Jūsų sutikimas*, išreikštas pateikiant asmens duomenis.

* – informuojame, kad bet kada galite atšaukti duotą sutikimą kreipdamiesi į duomenų valdytoją ar jo paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. p. [email protected].

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

  • Bendroji informacija apie kandidatą:kandidato vardas, pavardė, gimimo data arba amžius, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, pageidaujamas darbo užmokestis, nuotrauka, nuoroda į LinkedIn profilį ir jame nurodyta informacija, bei ir kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;
  • Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Susisiekti su Jūsų dabartiniu darbdaviu galime tik turėdami atskirą Jūsų sutikimą;
  • Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio (-ių) asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Asmens duomenų pateikimas neprivalomas, tačiau nepateikus asmens duomenų Jūsų kandidatūra negalės būti vertinama ir prarasite galimybę dalyvauti atrankoje į norimą poziciją.

Saugojimo terminas: 6 mėnesiai nuo atrankos pabaigos.

   2) Tikslas: potencialių kandidatų duomenų bazės administravimas.

Jeigu pasirenkame kitą kandidatą, galite duoti sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų įtraukti į potencialių kandidatų duomenų bazę ir kad su Jumis galėtume susisiekti ateityje, jeigu atsiras toks poreikis.

Teisėto tvarkymo pagrindas:

  • Jūsų sutikimas*;

* – informuojame, kad bet kada galite atšaukti duotą sutikimą kreipdamiesi į duomenų valdytoją ar jo paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. p. [email protected].

 Tvarkomi asmens duomenys: šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi 1 punkte nurodyti asmens duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas: 2 metai nuo sutikimo davimo arba kol atšauksite sutikimą, priklausomai, kas įvyks anksčiau.

Sutikimo duoti ir duomenų pateikti neprivalote, tačiau prarasite galimybę dalyvauti ateities atrankose.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (motyvacinį laišką ar kt.).

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos portalų ir įdarbinimo agentūrų, karjeros socialinio tinklo LinkedIn, kur savo asmens duomenis paskelbiate viešai, mūsų darbuotojų („referrals“ programa).

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu bei kitas reikalingas paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Tam tikrais atvejais, vadovaudamiesi savo teisėtu interesu kandidatūros vertinimo tikslu, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime perduoti Euroapotheca (detalesnė informacija: www.euroapotheca.lt) bei Vilniaus prekybos (www.vilniausprekyba.lt) įmonių grupės bendrovėms, kurios dalyvauja darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

Ypatingais atvejais duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus

Duomenų valdytojas nei vienu atveju asmens duomenų neperduos už ES/EEE ribų.

Kokias teises Jūs turite:

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos  g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Baigiamosios nuostatos

Įspėsime jus apie esminius pasikeitimus, pateikdami pranešimą savo svetainėje. Visi šios Politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos – žemiau galite pamatyti, kada ši Politika paskutinį kartą buvo atnaujinta.

 

Atnaujinimo data: 2022-05-13