Verslo etika

EUROAPOTHECA ir  jos  kontroliuojamos įmonės Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir  Švedijoje yra  tarptautinės  įmonių grupės  VILNIAUS PREKYBA dalis. Šis  grupės  centras vienija  įmones  užsiimančias mažmenine  prekyba  maisto ir  pirmo būtinumo prekėmis,  prekyba statybinėmis  prekėmis, vaistais ir  prekybos centrų valdymu. Visos  VILNIAUS PREKYBAI priklausančios įmonės vadovaujasi vieningu  VERSLO ETIKOS KODEKSU. Todėl šis  kodeksas galioja  visose EUROAPOTHECA grupės įmonėse. 

UAB „VILNIAUS PREKYBA“ VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Esame didelė verslo grupė, užimanti svarbią vietą Baltijos šalyse ir Vidurio Europos rinkose, todėl suprantame, kad esame atsakingi už savo veiksmus, turinčius įtaką mūsų klientams, darbuotojams, visuomenei, mus supančiai aplinkai.

Visose rinkose ir šalyse, kuriose veikiame, mes stengiamės plėtoti savo veiklą sąžiningai ir skaidriai, laikytis aukštų verslo etikos standartų. Norime, kad šių standartų laikytųsi visos mūsų grupės bendrovės.

Mūsų atsakingos veiklos kryptis apibrėžia Verslo etikos kodeksas, kuriame atskleidžiame, kaip mes kuriame verslo ryšius ir laikomės elgesio standartų bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais, valdžios ir kitomis institucijomis bei visuomene.

KAM TAIKOMAS KODEKSAS?

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems įmonių grupės darbuotojams visose rinkose, šalyse ir srityse, kuriose veikia „Vilniaus prekyba“ ar jos bendrovės (visos „Vilniaus prekybos“ įmonių grupę sudarančios bendrovės toliau – Bendrovė, -ės).

KODEKSO LAIKYMOSI UŽTIKRINIMAS

Atsižvelgdama į geriausią verslo lyderių praktiką, Bendrovė užtikrina informacijos teikimo kanalus, kuriais naudodamiesi darbuotojai, klientai, verslo partneriai, tiekėjai ir kiti suinteresuoti asmenys galėtų pranešti apie elgesį, pažeidžiantį Verslo etikos kodekse įtvirtintus principus.

VERSLO ETIKA

Veiklą vykdome sąžiningai, etiškai ir laikydamiesi visų teisės aktų. Šiuo principu vadovaujasi visos grupės bendrovės.

Vadovaudamiesi verslo etikos normomis, kuriame pridėtinę vertę darbuotojams, klientams, akcininkams, tiekėjams ir partneriams, visuomenei.

Gerbiame žmogaus teises ir pasisakome už sveikas darbo sąlygas, netoleruojame korupcijos.

SĄŽININGAS ELGESYS BENDROVĖJE

SANTYKIAI SU DARBUOTOJAIS

Mūsų tikslas – įdarbinti, ugdyti ir išlaikyti gabius ir profesionalius darbuotojus, užsitarnauti jų lojalumą. Stengiamės kurti ir nuolat tobulinti saugią ir sveiką darbo aplinką, sudaryti lygias galimybes tapti mūsų komandos nariais, tobulėti kaip profesionalams, siekti gerų darbo rezultatų ir nuolat dalyvauti įgyvendinant bendrus tikslus.

SĄŽININGI DARBO SANTYKIAI 

Laikomės darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų. Elgiamės taip, kad būtume patrauklus darbdavys dabartiniams ir būsimiems darbuotojams. Darbuotojus atsirenkame pagal jų kompetenciją, profesionalumą, vertybes. Kiekvieną darbuotoją mokome atlikti savo pareigas ir užduotis, sudarome sąlygas tobulėti. Deramai atlyginame už darbą ir pasiektus rezultatus, atsižvelgdami į darbuotojų pareigas ir situaciją darbo rinkoje. Su darbuotojais išsiskiriame garbingai.

LYGIATEISIŠKUMAS

Laikomės principo, kad pagarba yra asmeninių ir verslo santykių pagrindas. Mūsų tikslas – suburti komandą, kurioje vienodai gerai jaustųsi ir dirbtų įvairių tautybių, kultūrų, rasių, religijų, politinių pažiūrų, materialinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, seksualinės orientacijos, šeiminės padėties, lyties, išvaizdos, fizinių ir intelektinių gebėjimų žmonės. Siekiame sukurti tokią darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami nepaisant individualių skirtumų, o darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal rezultatus ir vertybinę elgseną.

Netoleruojame diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto, įžeidinėjimų darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais susiduriame savo veikloje, atžvilgiu. Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai ir teisingai.

SVEIKATA IR SAUGUMAS

Stengiamės suteikti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose bei jas nuolat gerinti, užtikriname darbo procesų saugumą, atsižvelgiame į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendiname prevencines priemones. Kiekvienos Bendrovės darbo aplinkoje galioja jai taikomos saugos taisyklės, kurias nustato įstatymai ir vidiniai Bendrovių teisės aktai. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti jo darbo aplinkai ir jam taikomas saugos taisykles ir jų laikytis.

DARBUOTOJŲ PRIVATUMAS

Gerbiame darbuotojų privatumą. Darbuotojų asmeninius duomenis renkame, saugome ir naudojame laikydamiesi teisės aktų. Laikomės principo, kad darbuotojo asmeninė veikla neturi prieštarauti Bendrovės siekiui užtikrinti veiklos teisėtumą ir tęstinumą. Laikydamasi įstatymų, Bendrovė gali peržiūrėti, reguliariai tikrinti ir saugoti visus duomenis, informaciją ir susirašinėjimą, vykdyti stebėseną darbuotojo darbo vietoje ir kitose Bendrovės erdvėse bei darbuotojo naudojimosi Bendrovės suteiktomis komunikacijos priemonėmis.

ALKOHOLIS IR KITOS PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS DARBO VIETOJE

Siekiame sukurti saugią ir sveiką aplinką visiems darbuotojams, partneriams ir klientams. Darbuotojams draudžiame darbe vartoti alkoholį, nelegalias narkotines medžiagas, būti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar netinkamo vaistų vartojimo.

INTERESŲ KONFLIKTAI

Stengiamės, kad darbuotojai nesukeltų interesų konflikto, atvirai ir sąžiningai reikštų savo interesus. Darbuotojai turi vengti veiklos, kuri yra priešinga Bendrovės teisėtiems interesams ar kelia abejonių dėl darbuotojo lojalumo. Darbuotojas turi pranešti savo vadovui, jeigu jis ketina įsidarbinti, verstis kita profesine veikla, tapti valdymo organų nariu ar dalyvauti kitoje aktyvioje ne Bendrovės įmonių ar organizacijų veikloje, pasitikslinti, ar tokia veikla nesukels interesų konflikto.

Darbuotojai neturėtų turėti tiesioginio pavaldumo dirbdami su šeimos nariais, giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais darbuotoją sieja artimas asmeninis ryšys. Darbuotojas neturėtų darbe priimti sprendimų, kurie gali tiesiogiai daryti įtaką minėtų asmenų padėčiai.

PRAMOGOS IR DOVANOS

Mes laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių ir mums nepriimtina, kad kokiomis nors aplinkybėmis Bendrovės būtų susijusios neskaidriais ryšiais su verslo ar valdžios institucijomis ar kraštutine jų forma – kyšininkavimu. Kyšis gali būti finansinis ar kitokio pobūdžio vertingo atlygio teikimas ar gavimas, todėl dovanos ir pramogos tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikomos kyšiais.
Mes nesiūlome ir nepriimame dovanų, pinigų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti kokį nors sprendimą ar už jį atsilyginti, tačiau darbuotojai gali priimti ir teikti simbolines mažos vertės verslo dovanas, kurios atitinka svetingumo ir verslo ryšių palaikymą. Svetingumo ir verslo ryšių palaikymo dovanomis negali būti laikomas pinigų, paskolų, paramos, kelionių, darbo pasiūlymų, kompensacijų, nuolaidų prekių, paslaugų ar bet kokio kito vertingo atlygio teikimas ar gavimas.

GRUPĖS IR BENDROVIŲ TURTAS

Grupės ir jos bendrovių turtas bei ištekliai yra skirti norint įgyvendinti teisėtus grupės ir jos bendrovių verslo tikslus. Tais atvejais, kai darbuotojams leidžiama pasinaudoti Bendrovės turtu asmeniniais tikslais, darbuotojai privalo užtikrinti, kad darbuotojo veikla neprieštarautų teisei, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeistų Bendrovės verslo interesų ir neeikvotų Bendrovės išteklių.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Licencijuota ar jai priklausanti intelektinė nuosavybė yra vienas vertingiausių grupės ir jos bendrovių turtų. Todėl darbuotojai privalo saugoti savo įmonės intelektinės nuosavybės teises. Intelektinė nuosavybė apima viską, ką darbuotojai sukuria įmonėje darbo laiku įmonės lėšomis arba vykdydami savo pareiginius nuostatus. Grupei ir jos bendrovėms priklauso teisės į viską, ką darbuotojai sukuria dirbdami įmonėje.

TECHNOLOGIJOS

Naudojame tik teisėtai įsigytą programinę įrangą. Kompiuterių sistemos ir įranga yra skirtos naudoti tiesiogiai su darbu susijusiais tikslais. Darbuotojams neleidžiama iš interneto atsiųsti neteisėtą ar netinkamo turinio medžiagą arba programas ar saugoti jas darbuotojams skirtuose kompiuteriuose ir kitose įmonės laikmenose.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Bendrovėse kaupiama ir saugoma konfidenciali informacija apie grupės ir jai priklausančių bendrovių veiklą, apie darbuotojus, klientus ir verslo partnerius. Kiekvieno darbuotojo pareiga yra saugoti tokią konfidencialią informaciją nuo atskleidimo.

Darbuotojai gali dalytis šia nevieša informacija tik su tais bendradarbiais, kuriems būtina žinoti tą informaciją darbo tikslais. Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti atskleista tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant Bendrovės veiklą arba privaloma pagal galiojančius teisės aktus užtikrinant, kad informacijos gavėjai užtikrins konfidencialumą.
Asmens duomenys renkami, kaupiami, naudojami ir saugomi griežtai laikantis teisės aktų.

VERSLO IR FINANSINIAI DOKUMENTAI

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad visi mūsų verslo ir finansiniai dokumentai būtų tikslūs.

Verslo ir finansinių dokumentų tikslumas ir išsamumas yra kiekvieno darbuotojo, o ne tik apskaitos ir finansų skyrių darbuotojų atsakomybė. Bendrovės darbuotojams griežtai draudžiama klastoti dokumentus, iškreipti ar slėpti tikrąjį sandorių ar operacijų pobūdį. Darbuotojai turi užtikrinti, kad visos priežiūros institucijoms teikiamos ataskaitos būtų teisingos, tikslios, pateiktos laiku.

SĄŽININGAS ELGESYS BENDRUOMENĖJE

Mūsų tikslas – užtikrinti tvarią, ilgalaikę ir sėkmingą veiklą derinant akcininkų, bendrovės, darbuotojų, klientų, verslo partnerių ir visuomenės interesus. Norime įdarbinti, ugdyti ir išlaikyti gabius ir profesionalius darbuotojus, užsitarnauti jų lojalumą. Bendraujame su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: klientais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, valstybės institucijomis, žiniasklaida, bendruomenėmis, esame atviri visuomenei ir žiniasklaidai, kitoms suinteresuotoms šalims. Mūsų ryšiai ir bendravimas turi būti skaidrūs, neviršyti nustatyto konfidencialumo.

SANTYKIAI SU KLIENTAIS

Mūsų tikslas – būti pirmu pasirinkimu mūsų klientams. Tai reiškia, kad dirbame tam, kad patenkintume savo klientų poreikius ir lūkesčius, esami sąžiningi savo klientams.
Klientas – svarbiausias asmuo mūsų Bendrovėje. Laukiame savo darbo įvertinimo iš klientų. Atsižvelgiame į jų pastabas ir greitai reaguojame.

SANTYKIAI SU VERSLO PARTNERIAIS

Mūsų tikslas – su verslo partneriais kurti konstruktyvius ir abipusiai naudingus ryšius. Todėl bendraujame dalykiškai, laikydamiesi verslo etikos, nepamiršdami savo tikslų.

Veikiame pasitikėjimo ir susitarimų pagrindu.

Esame pasirengę užmegzti ryšius su naujais verslo partneriais.

Iš verslo partnerių tikimės, kad jie sąžiningai konkuruos savo veiklos srityje.

Verslo sprendimus ir veiksmus grindžiame didžiausios naudos mūsų Bendrovei, klientams ir akcininkams principu. Todėl sprendimai negali būti priimami asmeniniais tikslais ar interesais – pastarieji negali turėti įtakos mūsų nepriklausomam ir racionaliam vertinimui.

Verslo partneriai neturėtų siūlyti mūsų darbuotojams dovanų ar kitokios naudos, kuri gali daryti įtaką Bendrovės darbuotojų objektyvumui verslo partnerių atžvilgiu.

Saugome verslo partnerių jai patikėtą konfidencialią informaciją ir naudojame ją tik tiek, kiek yra sutarta su verslo partneriu arba nustatyta įstatymuose.

SANTYKIAI SU KONKURENTAIS

Nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis. Veikiame konkurencingose rinkose, todėl nuolat konkuruojame, laikydamiesi konkurenciją ir rinkos sąžiningą veikimą reglamentuojančių teisės aktų.

Savo konkurentų pažinimas – svarbi mūsų veiklos dalis, užtikrinanti mūsų konkurencingumą rinkoje. Apie konkurentus renkame informaciją, ją naudojame ir ja dalijamės tik teisėtomis ir etiškomis priemonėmis.

SANTYKIAI SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR VALDŽIOS ATSTOVAIS

Kiekvienoje šalyje veikiame pagal tos šalies įstatymus. Nuoseklus įstatymų laikymasis ir atviras bei skaidrus bendravimas su valdžios institucijomis užtikrina stabilią mūsų veiklą. Stengiamės palaikyti gerus ryšius su šalių, kuriose veikiame, priežiūros institucijomis.

VALDŽIOS INSTITUCIJŲ UŽKLAUSOS IR TIKRINIMAI

Laiku ir tinkamai teikiame informaciją visoms valdžios institucijoms, atsižvelgdami į teisės aktus. Mūsų darbuotojai privalo užtikrinti, kad valstybės institucijoms teikiama informacija, pareiškimai ir patvirtinimai būtų teisingi ir išsamūs.

Sudarome tinkamas sąlygas valdžios atstovams tikrinti Bendrovės veiklą ir bendradarbiaujame patikrinimų metu. Jei nustatoma Bendrovės veiklos neatitikimų, nedelsdami juos ištaisome ir imamės priemonių, kad minėti neatitikimai nepasikartotų ateityje.

Mūsų darbuotojams yra draudžiama trukdyti valdžios atstovams atlikti įstatymuose nustatytas jų pareigas ir priešintis teisėtiems jų reikalavimams.

KYŠININKAVIMAS
Netoleruojame kyšių ar bet kokios kitos formos netinkamų naudos siūlymo ar priėmimo arba bet kokio vertingo atlygio ar bet kokios naudos tiesioginio ar netiesioginio davimo ar siūlymo.

SANTYKIAI SU BENDRUOMENE

Mūsų verslas yra tiesiogiai susijęs su daugybės žmonių kasdieniu gyvenimu. Būdami šalia gyventojų kaip prekių tiekėjai ir paslaugų teikėjai, kartu esame ir bendruomenių dalis. Stengiamės puoselėti gerą kaimynystę, būti patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai.

APLINKOS APSAUGA

Pripažįstame savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą.
Vykdome savo kasdienę veiklą laikydamiesi aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentų ir leidimų. Atsižvelgiame į savo priimamų verslo sprendimų įtaką veiklai.

PARAMA

Laikomės ilgalaikės rėmimo politikos ir, būdami verslo bendruomenės atstovai, dalyvaujame kuriant šalių ir bendruomenių, kuriose veikiame, ateitį.
Remiame tuos projektus, kurie atitinka mūsų etikos standartus, vertybes, bendrovių prioritetus. Neremiame projektų, kurie susiję su socialinės atskirties didinimu ir diskriminacija, politinėmis iniciatyvomis ir religinių įsitikinimų propagavimu.

POLITINĖ VEIKLA

Nedalyvaujame politikoje. Grupės ir jos bendrovių darbuotojai negali grupės ar jos bendrovių vardu teikti tiesioginės arba netiesioginės politinės paramos ar finansavimo politinėms partijoms.
Gerbiame savo darbuotojų politines pažiūras ir neribojame jų asmeninės politinės veiklos. Mūsų darbuotojai negali naudotis bet kurios iš Bendrovių reputacija ar ištekliais, įskaitant darbo laiką, savo politinės veiklos ar politinių interesų tikslais.

SANTYKIAI SU AKCININKAIS

Saugome savo akcininkų interesus, stengiamės dirbti pelningai, kartu plėtodami tvarų verslą.
Mūsų tikslas – ilgalaikis ir tvarus vertės akcininkams didinimas. Skaidriai ir nuolatos teikiame akcininkams informaciją apie grupės ir bendrovių finansinę būklę, informuojame apie svarbiausius pokyčius mūsų veikloje, kurie gali daryti įtaką jų turimai akcijų vertei. Nuolat bendraujame su akcininkais, visada atsižvelgiame į jų lūkesčius, atsakome į kylančius klausimus.