Privatumo politika

 

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

 

Šios Naudojimosi sąlygos ir privatumo politika (toliau – „Politika“) nustato sąlygos, kurioms esant galite naudotis šia svetaine (https://www.euroapotheca.lt/lt/; toliau – „Svetainė“), nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate. Politikoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip EUROAPOTHECA, UAB tvarko asmens duomenis, gautus iš Svetainės vartotojų ir (arba) kitų duomenų subjektų. Apsilankę Svetainėje – tampate teisiškai saistomi Politikos.

Mes specialiai nerenkame ir neprašome asmens duomenų iš jaunesnių nei 14 metų asmenų. Jei esate jaunesnis nei 14 metų, neteikite mums jokių asmens duomenų apie save. Paaiškėjus, kad surinkome jaunesnių nei 14 metų vaikų asmens duomenis, mes juos kuo greičiau sunaikinsime. Jei manote, kad vaikas iki 14 metų galėjo mums pateikti savo asmens duomenis – prašome bet kada susisiekti su mumis el. paštu [email protected].

Jei šioje Politikoje nenurodyta kitaip, Politikoje vartojamos sąvokos traktuojamos taip, kaip jos aprašytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“).

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

EUROAPOTHECA, UAB (toliau – „Euroapotheca“ arba „mes“) yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir atsakingas už šią Svetainę.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, turėdami iš anksto nustatytus tikslus ir tik tokia apimtimi, kuria reikia jiems pasiekti. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat atsakingų priežiūros institucijų rekomendacijų ir (arba) kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Visais atvejais mes:

 • Prašome leidimo rinkti jūsų asmens duomenis, jei leidimas yra būtinas pagal BDAR;
 • Paaiškiname, kodėl mums reikia jūsų duomenų ir kaip juos panaudosime;
 • Asmens duomenis naudojame tik dėl sutartos priežasties ir tiek laiko, kiek to reikia;
 • Reguliariai tikriname ir atnaujiname bet kokią privatumo informaciją;
 • Neperduodame duomenų jokiems tretiesiems asmenims, nebent turime tam teisėtą pagrindą arba jūsų leidimą.

Jei turite klausimų dėl šios Politikos arba negalite rasti reikalingos informacijos, galite bet kada susisiekti su mumis. Visa mūsų kontaktinė informacija pateikiama šios Politikos pabaigoje.

 1. APIMTIS

Ši politika taikoma visiems mūsų Svetainės vartotojams bet kurioje pasaulio vietoje. Šis pranešimas taip pat taikomas:

 • Įmonių / verslo partnerių darbuotojams / atstovams (t. y. kontaktiniams asmenims), kurie sudaro / ketina sudaryti su mumis sutartį;
 • Kandidatams (asmenys, kurie pageidauja ar nori prisijungti prie mūsų komandos);
 • Socialinių platformų vartotojams (žmonės, kurie pasirinko mus sekti socialiniuose tinkluose, komentuoti / reaguoti į mūsų įrašus ar bendrauti su mumis kita forma per socialinių tinklų paskyras);
 • Akcininkams, naudos gavėjams bei valdymo organo nariams;
 • Užklausų teikėjams bei kitaip su mumis susisiekiantiems asmenims.

 

 1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys“ tai bet kokia informacija apie gyvą asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (tiesiogiai arba netiesiogiai). Pvz., jus identifikuojančią informaciją gali sudaryti jūsų vardas, adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, internetinis identifikatorius (pvz., slapukų identifikatoriai ir jūsų IP adresas) arba pagal vieną ar kelis fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Kai sujungiame kitą informaciją (t. y. informaciją, kuri savaime neatpažįsta jūsų) su asmens duomenimis, mes su tokia informacija elgiamės taip pat kaip su asmens duomenimis.

Prašome neteikti jokių asmens duomenų apie save, jei nenorite, kad ta informacija būtų naudojama minėtu būdu. Naudodamiesi bet kuria šios Svetainės paslauga arba pateikdami Euroapotheca bet kokią informaciją apie save, suprantate, kad jūsų asmens duomenys bus naudojami taip, kaip nurodyta toliau.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI BEI TIKSLAI

„Euroapotheca“ tvarkys jūsų asmens duomenis (i) sudarant ir vykdant sutartį su jumis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); ii) gavus jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas); iii) kai turėsime vykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ir (arba) iv) kai mes (arba EUROAPOTHECA įmonių grupė) turėsime teisėtą interesą tai daryti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įvertinę jį su jūsų interesais ir pagrindinėmis teisėmis. Tokie teisėti interesai gali būti administracinės funkcijos EUROAPOTHECA įmonių grupėje, tenkinant jūsų prašymus pateikti informaciją ir kt.

Euroapotheca tvarko asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

ATSAKYMŲ Į UŽKLAUSAS IR (AR) PRETENZIJAS RENGIMAS

Siekdami atsakyti į jūsų el. paštu, paštu, telefonu ar socialines platformas pateiktus klausimus ir (arba) skundus, galime rinkti šiuos jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, profilio vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir informaciją pateiktą jūsų užklausos tekste.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi remiantis jūsų sutikimu (išreikštu jūsų aktyviais veiksmais – pateikiant prašymą / skundą) ir mūsų teisėtais interesais (tvarkyti ir administruoti jūsų prašymą / skundą ir (arba) ginti mūsų teises ir interesus).

Euroapotheca saugos asmens duomenis, susijusius su jūsų užklausa / skundu, 2 metus nuo jūsų užklausos / skundo gavimo dienos.

ATRANKŲ VYKDYMAS BEI ĮDARBINIMAS

Mes galime rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis įdarbinimo tikslais, visų pirma, siekdami nustatyti jūsų kvalifikaciją darbui ir priimti sprendimą dėl įdarbinimo (ar sudaryti su jumis sutartį). Tai apima jūsų įgūdžių, kvalifikacijos ir savybių vertinimą, nurodytos informacijos ar biografijos faktų patikrinimą (kai taikoma) ir bendrą įdarbinimo proceso valdymą bei su tuo susijusią komunikaciją. Mes taip pat galime saugoti tam tikrus įrašus, susijusius su jūsų įdarbinimo procesais, kai to reikalauja teisės aktai.

Minėtu tikslu mes galime rinkti, naudoti ir saugoti šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, amžius ar gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, mokamos kalbos, darbo kompiuteriu įgūdžiai, informacija apie norimą atlyginimą, duomenys apie jūsų išsilavinimą, profesiją, patirtį, lankytus kursus, mokymus, seminarus, kvalifikacijos tobulinimą, turimas licencijas, socialinių tinklų paskyras, jūsų užklausos tekstas, nuotrauka ir kita informacija, kurią pateikėte savo CV, motyvaciniame laiške, per interviu ar kitas vertinimo formas.

Mes galime rinkti asmens duomenis apie kandidatus iš šių šaltinių: tiesiogiai iš jūsų, darbo paieškos portalų ir įdarbinimo agentūrų (visi aukščiau paminėti asmens duomenys), mūsų darbuotojų („referrals” programa), jūsų rekomendacijose nurodytų asmenų ir buvusių / esamų darbdavių (jūsų kvalifikacija, profesiniai įgūdžiai, komandinės savybės, darbo rezultatai ankstesnio / dabartinio darbo metu ir kt. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime paprašyti tokios informacijos iš jūsų dabartinio darbdavio tik tada, jei tam turime jūsų atskirą sutikimą), iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, „LinkedIn Corporation“ ir kitų su verslu susijusių specializuotų socialinių ir (arba) bendradarbiavimo platformų (jūsų vardas, el. paštas, darbo istorija ir kiti duomenys, įtraukti į jūsų profilį).

Kandidatų atrankų ir įdarbinimo proceso metu mes paprastai nerenkame ir netvarkome jokių „specialiųjų kategorijų asmens duomenų“ (t. y., asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai, biometriniai, sveikatos duomenys arba duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją). Vis dėlto, išimtiniais atvejais teisės aktai gali reikalauti arba leisti mums tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis (t. y., Euroapotheca gali būti priversta rinkti informaciją apie jūsų lytį ir negalią lygių galimybių stebėsenos tikslais, užtikrinant kovos su diskriminacija įstatymų nuostatas ar vykdant valdžios institucijų informavimo pareigas). Be to, gali būti renkama informacija apie jūsų fizinę ar psichinę būklę, kad galėtume įvertinti darbo vietos pritaikymo galimybes.

Mūsų (o kartais ir EUROAPOTHECA įmonių grupės) teisėti interesai yra nuspręsti, ar paskirti jus į šį vaidmenį, nes mūsų verslui būtų naudinga paskirti tinkamą kandidatą į tą vaidmenį. Jei paprašius nepateiksite asmens duomenų, kurie yra būtini, kad galėtume apsvarstyti jūsų prašymą (pvz., Darbo istoriją ar kvalifikacijos įrodymus), galbūt negalėsime toliau apdoroti jūsų prašymo.

„Euroapotheca“ saugos asmens duomenis apie kandidatą tol, kol vyksta atranka į konkrečias pareigas, ir po 6 mėnesių. Kartais, jei pasirenkame kitą kandidatą, galime paprašyti atskiro jūsų sutikimo būsimiems įdarbinimo procesams ir atitinkamai su jumis susisiekti. Tokie asmens duomenys bus saugomi praėjus 2 metams nuo jūsų sutikimo gavimo arba iki tos dienos, kai atšaukiate sutikimą.

Spręsdami, ar priimti jus į konkrečią darbo poziciją, mes vadovaujamės savo (o kartais ir EUROAPOTHECA įmonių grupės) teisėtais interesais, t. y., ar mūsų veiklai būtų naudinga paskirti kandidatą į tą vaidmenį. Jei paprašius nepateiksite asmens duomenų, kurie yra būtini, kad galėtume visapusiškai įvertinti jūsų prašymą (pvz., darbo istorija ar kvalifikacijos įrodymai), negalėsime toliau vertinti jūsų kandidatūros tinkamumo.

Euroapotheca saugos asmens duomenis apie kandidatą tol, kol vyksta atranka į konkrečias pareigas ir 6 mėnesius po. Kartais, jei pasirenkame kitą kandidatą, galime paprašyti atskiro jūsų sutikimo būsimiems įdarbinimo procesams ir komunikacijai su jumis. Tokie asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki tos dienos, kai atšaukiate sutikimą.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

Mes tvarkome asmens duomenis, kai jūs ar jūsų organizacija pasirašote (arba norite pasirašyti) sutartį su mumis dėl prekių ir (arba) paslaugų. Tokiais sutarčių vykdymo atvejais mes galime tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos ir įmonės pavadinimas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, gimimo data, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo kodas, banko pavadinimas ir sąskaita, išsami mokėjimo informacija.

Mes taip pat galime turėti prievolę tvarkyti tokius duomenis, kad įgyvendintume teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, mokesčių mokėjimą. Aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymas taip pat gali būti reikalingas vedant derybas dėl bendradarbiavimo ateityje ar įgyvendinant mūsų teisėtus interesus (pvz., vidinis administravimas). Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis, kai to reikia mūsų teisėms apsaugoti, pavyzdžiui, nagrinėjant teisinius ginčus, įskaitant incidentus, įvykusius teikiant prekes / paslaugas.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems mes juos rinkome, įgyvendinti, įskaitant bet kokius teisinius, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimus. Pvz., jei veikiate kaip tiekėjas / pardavėjas, mes galime saugoti jūsų duomenis visą sutarties galiojimo laiką ir papildomą laikotarpį pagal mūsų bendrąją duomenų saugojimo politiką (pvz., išsamią mokėjimo informaciją saugome 10 metų po sandorio). Papildomo duomenų saugojimo laikotarpio gali prireikti, kad galėtume apsaugoti savo teise pagal įstatymuose nurodytą senaties terminą. Tačiau duomenis galime tvarkyti ir trumpesnį laiką ar juos anonimizuoti, jei neturime teisinės prievolės juos saugoti.

Atkreipkite dėmesį, kad jei paprašius nepateiksite asmens duomenų, kurie mums būtini (pvz., banko sąskaita), negalėsime sudaryti su jumis sutarties.

SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYRŲ VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Tvarkydami ir administruodami savo socialinius tinklus (pvz., „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „YouTube“ paskyras), galime rinkti šiuos asmens duomenis, kuriuos pateikėte savanoriškai: jūsų vardą, pavardę, socialinio tinklo profilio vardas, nuotrauka ir (arba) vieši komentarai / reakcijos.

Euroapotheca tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis remdamasi jūsų sutikimu (išreikštu jūsų aktyviais veiksmais, pvz., kai nusprendėte parašyti komentarą, reaguoti į mūsų žinutes ar sekti mūsų profilius) ir teisėtais interesais (bendrauti su savo sekėjais / komentatoriais ir (arba) ginti savo teises ir interesus).

Atminkite, kad mūsų socialinių tinklų platformose paskelbti komentarai yra vieši. Jei norite bendrauti su mumis privačiai arba turite klausimą, į kurį jums reikia atsakyti, neskelbkite jo mūsų socialiniuose tinkluose. Prašome bet kada susisiekti su mumis asmeniškai el. paštu [email protected].

Be to, atkreipiame dėmesį, kad pasiliekame teisę ištrinti komentarus, kuriuose yra:

 • Įžeidžianti, vulgari, grasinanti ar užgauliojanti kalba, bet kokio pobūdžio išpuoliai, kaltinimai, šmeižikiškos kalbos ar įžeidžiantys terminai, skirti konkrečiams asmenims ar grupėms;
 • Neteisėtos veiklos pasiūlymai ar skatinimas;
 • Komercinių paslaugų, produktų ar subjektų reklama ar siūlymas.

Jei vartotojo pateiktoje medžiagoje yra šios Politikos pažeidimų, pašalinsime visą komentarą. Mes taip pat pasiliekame teisę blokuoti socialinių tinklų vartotojus, kurie pakartotinai pažeidžia Politiką.

Euroapotheca saugos asmens duomenis, susijusius su mūsų socialiniais tinklais tol, kol mes aktyviai naudosime tokią socialinio tinklo paskyrą, nebent jūs nuspręsite anksčiau ištrinti (arba paprašysit mūsų ištrinti) savo asmens duomenis.

KOMUNIKACIJA IR PRIEVOLIŲ VYKDYMAS AKCININKAMS, NAUDOS GAVĖJAMS BEI VALDYMO ORGANO NARIAMS

Vykdydama savo veiklą Euroapotheca renka, naudoja, saugo, dalijasi ar kitaip tvarko savo akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organo narių asmens duomenis. Tokie asmens duomenys gali būti: vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, identifikavimo dokumentai, pvz., paso informacija arba nacionalinis draudimo numeris, akcininkų įrašai (įskaitant turimas akcijas, akcijų pirkimus, akcijų pardavimą, teises į dividendus ir mokėjimai, balsai, paskyrimai pagal įgaliojimus) ir paklausimų, skundų ir kitos korespondencijos kopijos.

Mes galime tvarkyti minėtus duomenis: vidaus administravimo tikslais, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., reikalavimą pateikti valdybos ir jos narių duomenis metinėje ataskaitoje), bendrauti su jumis (pvz., pranešti apie susitikimus, finansinius rezultatus). Mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais (palaikyti tinkamus santykius su akcininkais, naudos gavėjais ir (arba) valdymo organo nariais).

Pirmiau minėti asmens duomenys saugomi tol, kol to reikia tikslams, kuriems jie yra tvarkomi, pasiekti ir laikantis teisės aktuose nustatytų tokio tipo duomenų saugojimo reikalavimų, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus senaties terminus ginant teisinius reikalavimus ir, jei tokie reikalavimai yra pareikšti, tol, kol klausimas dėl jų yra išsprendžiamas, arba kol Euroapotheca turi teisėtą interesą juos saugoti, pavyzdžiui, dėl su tuo susijusios atsakomybės, kylančios iš galiojančių įstatymų.

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS EUROAPOTHECA PATALPOSE

Euroapotheca, vykdydama savo veiklą, į savo patalpas priima lankytojus (pvz., verslo partnerius, pardavėjus, kitas sandorio šalis, taip pat jų darbuotojus, atstovus, darbuotojų šeimos narius ir kitus asmenis). Atitinkamai, visi lankytojai turi užsiregistruoti registratūroje ir parodyti asmens tapatybės dokumentą. Mes tvarkome tik šiuos lankytojų duomenis: vardas, pavardė, apsilankymo data, parašas.

Pirmiau minėti duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant užtikrinti saugumą (t. y. siekiant užtikrinti, kad lankytojai nepatirtų pavojaus, nekeltų grėsmės patys mūsų patalpoms ir turtui ir (arba) neatitrauktų mūsų darbuotojų nuo jų darbo).

Atkreipiame dėmesį, kad savo patalpose nenaudojame jokios vaizdo stebėjimo įrangos. Tačiau vaizdo stebėjimas atliekamas AKROPOLIS pastato patalpose (prie priekinio įėjimo į mūsų patalpas). Minėtų vaizdo stebėjimo kamerų savininkas (t. y. duomenų valdytojas) yra UAB „AKROPOLIS GROUP“ (įmonės kodas 302533135, adresas Ozo g. 25, https://www.akropolis.lt/lt/privacy-policy). Todėl rekomenduojame susipažinti su jų privatumo pranešimu, kad suprastumėte, kaip jūsų vaizdo stebėjimo metu gauti duomenys yra renkami, naudojami ir saugomi.

„PAŽINK SAVO KLIENTĄ” (ANGL. KNOW YOUR CUSTOMER – KYC) PATIKRŲ VYKDYMAS

KYC patikrų tikslais (kai reikia ir kiek reikia) Euroapotheca renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, organizacija, pareigos ar vaidmuo, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pagrindinė veikla, asmens tapatybės dokumento, kuriame nurodoma gimimo data, asmens kodas, nuotrauka, paso / asmens kodas, pilietybė ir gyvenamoji šalis, šalys, kuriose potencialus klientas ar atstovaujama įmonė palaiko arba ketina palaikyti verslo santykius, verslo veiklos ryšys su specialiomis sritimis, statusas apie dalyvavimą politikoje (jei toks yra), priklausymas politinei partijai, mokestiniai įsipareigojimai ir lėšų / pajamų šaltinis, direktorių pareigos kitose įmonėse, akcijų paketai, informacija apie bankrotus, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, mokesčių mokėtojo kodas, teistumo pažymų kopijos.

Asmens duomenys, renkami KYC patikrų tikslais, bus tvarkomi remiantis Euroapotheca teisiniais įsipareigojimais ir viešaisiais interesais (neteisėtos veiklos prevencija ar nustatymas). Tokie asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo paskutinio bendravimo su klientu dienos ir laikantis mūsų įsipareigojimų pagal atitinkamus įstatymus.

SVETAINĖS VEIKIMO UŽTIKRINIMAS

Kai lankotės mūsų Svetainėje, siekdami užtikrinti jos funkcionalumą, galime automatiškai rinkti tam tikrą statistinę vartotojo informaciją iš jūsų įrenginio. Rinkdami šią informaciją galime geriau suprasti lankytojus, kurie ateina į mūsų Svetainę, iš kur jie ateina ir koks mūsų Svetainės turinys juos domina. Mes naudojame šią informaciją tik savo verslo tikslais, įskaitant vidinius analizės tikslus ir siekiant pagerinti Svetainės kokybę ir saugumą lankytojams.

Automatiškai renkama vartotojo informacija gali apimti tokią informaciją kaip jūsų IP adresas, įrenginio tipas, unikalūs įrenginio identifikavimo numeriai, naršyklės tipas, geografinė vietovė (pvz., šalis ar miestas) ir kita techninė informacija. Mes taip pat galime rinkti vartotojo informaciją apie tai, kaip jūsų įrenginys sąveikauja su mūsų Svetaine, įskaitant paspaustus puslapius ir nuorodas.

Dalis šios informacijos gali būti renkama naudojant slapukus ir panašią sekimo technologiją, kaip paaiškinta toliau.

 1. SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra nedidelis informacijos kiekis, siunčiamas į jūsų naršyklę ir saugomas jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės Svetainėje. Kiekvieną kartą, kai apsilankote Svetainėje, slapukai siunčia informaciją atgal į Svetainę. Kaip ir daugelis Svetainių, mes naudojame slapukus ir panašias technologijas rinkdami papildomus Svetainės naudojimo duomenis ir valdydami jos paslaugas. Ši informacija nebus susieta su jokia kita informacija, kurią renkame apie jus.

Slapukai nėra reikalingi daugeliui mūsų paslaugų dalių, todėl jūs galite priimti / atmesti, valdyti ir (arba) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus. Tačiau kai kurios mūsų Svetainės paslaugos gali netinkamai veikti, jei išjungsite slapukus (pvz., primenančius kalbos nustatymus).

Bet kokiu atveju, asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus yra pagrįstas jūsų aiškiu pasirinkimu naudojant Svetainės slapukų juostą, kurią galite bet kada pakeisti.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite aboutcookies.org (rasite išsamią, nešališką informaciją apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje). Norėdami pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, turėtumėte rasti šią informaciją savo telefono vartotojo vadove.

 1. ŽURNALŲ / LOGŲ (ANGL. LOG) DUOMENYS

Mes gauname informaciją, kai peržiūrite mūsų paslaugų turinį ar kitaip sąveikaujate su mūsų Svetaine, kuriuos mes vadiname „Žurnalo duomenimis“ (angl. log data). Šie žurnalo duomenys apima tokią informaciją kaip jūsų IP adresas, naršyklės tipas, operacinė sistema, nukreipiantis tinklalapis, aplankyti puslapiai, vieta, jūsų mobiliojo ryšio operatorius, įrenginio informacija (įskaitant įrenginio ir programos ID), paieškos terminai (įskaitant tuos, kurie nepateikti kaip užklausos) ir slapukų informaciją. Mes taip pat gauname žurnalo duomenis, kai spustelite, peržiūrite ar sąveikaujate su nuorodomis mūsų Svetainėje.

Pirmiau minėtą informaciją visada teikia jūsų naršyklė ir automatiškai užregistruoja dauguma svetainių. Žurnalo duomenys yra saugomi saugioje vietoje ir naudojami tik mūsų verslo tikslais – vidaus srauto modelių mūsų Svetainėje analizei ir jų saugumui.

 1. DALIJIMASIS DUOMENIMIS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kokia jūsų pateikta informacija, įskaitant bet kokius duomenis, surinktus naudojant slapukus, gali būti pasidalinti su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), kurie teikia mums paslaugas, padeda mums administruoti mūsų svetainę ir apsaugo jos duomenis bei veikia mūsų vardu (pvz., duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir kt.). Mes užtikriname, kad tokios trečiosios šalys tvarkys asmens duomenis teisėtai ir tik pagal mūsų teisėtus nurodymus bei laikantis BDAR reikalavimų.

Euroapotheca gali perduoti jūsų asmens duomenis (duomenų tvarkytojams, duomenų gavėjams ar duomenų valdytojams) šiais atvejais:

 • EUROAPOTHECA įmonių grupės įmonėms dėl vidinių administravimo priežasčių, visų pirma verslo ir veiklos tikslais;
 • Susijungimų, kitų įmonių įsigijimų ar viso mūsų turto ar jo dalies pardavimo atvejais;
 • Kai tai daryti būtina pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus (pvz., atliekant teisėsaugos tyrimus ar kitus teisminius procesus);
 • Mūsų paslaugų teikėjams gali būti perduodami jūsų duomenys, kuomet jie mums teikia informacinių technologijų ir sistemų administravimo paslaugas, vertimo, rinkodaros, apskaitos, pašto ar kurjerių, renginių valdymo ir koordinavimo ar kitas paslaugas.

Euroapotheca neperduos jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), nebent tai bus privaloma. Euroapotheca informuoja, kad asmens duomenys, surinkti slapukų pagalba, gali būti perduoti ne į EEE šalis (pvz., JAV, kai naudojama „Google Analytics“). Tačiau mes užtikrinsime, kad toks perdavimas atitiktų atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant, jei taikoma, ES standartines sutarčių sąlygas arba Europos Komisijos sprendimą dėl tinkamumo.

Kitaip tariant, jūsų teisės ir jų apsauga keliauja kartu su jūsų duomenimis, ir mes dedame visas pastangas, kad jūsų asmens duomenų gavėjai juos saugotų.

 1. KAIP MES APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes griežtai kontroliuojame renkamus asmens duomenis. Mūsų speciali IT saugos komanda įgyvendino tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų informaciją apie jus nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų. Ir jei aptiksime kokias nors rizikas, apie kurias, mūsų manymu, turėtumėte žinoti, nedelsdami apie tai informuosime ir padėsime atlikti veiksmus, kad jūsų duomenys būtų kuo geriau apsaugoti.

Tačiau atminkite, kad, deja, duomenų perdavimas internetu niekada nėra visiškai saugus. Vis dažniau internete pasitaiko tokių sukčiavimų kaip „spoofing“ arba „phishing“. Tai atsitinka, kai gaunate el. laišką iš, atrodo, teisėto šaltinio, kuriame prašoma jūsų asmens duomenų. Atminkite, kad mes jums nesiųsime jokių el. laiškų, kuriuose bus prašoma pateikti kreditinės kortelė, banko prisijungimų ar kitus asmeninius duomenis. Jei kada nors gausite tokio ar panašaus pobūdžio el. laišką iš mūsų, prašome į jį neatsakyti ir nespausti jokių jame esančių nuorodų.

Jei turite kokių nors priežasčių manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus, praneškite mums šiuo adresu [email protected] ir mes nedelsdami tai ištirsime.

 1. SUSIETOS SVETAINĖS

Jūsų patogumui Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims, jas paskelbia ir prižiūri („susietos svetainės“). Tai gali būti, pavyzdžiui, socialinių tinklų platformos / paslaugos. Jei spustelėsite susietas svetaines, jų operatorius gali suprasti, kad atėjote iš mūsų Svetainės. Tokie operatoriai taip pat gali rinkti iš jūsų kitus asmens duomenis, pvz., slapukų identifikatorius ar jūsų IP adresą.

Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių tikslumą ar patikimumą, ir ši Politika netaikoma jokių susietų svetainių ar bet kokių bendrovių, kurioms mes nepriklausome ir kurių nevaldome, privatumo praktikai.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Duomenų apsaugos srityje turite šias teises:

 • Susipažinti su savo informacija, kurią mes tvarkome;
 • Pareikalauti, kad tokia informacija būtų ištaisyta, atnaujinta, ištrinta ar užblokuota;
 • Gauti savo asmens duomenų kopiją;
 • Nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
 • Gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte pateikti raštišką prašymą el. paštu [email protected]. Mes išsiųsime jums patvirtinimą per 5 dienas ir padarysime viską, kad išspręstume jūsų klausimą per 30 dienų. Jei problema yra sudėtinga arba reikalaujanti daug darbo (pvz., duomenų surinkimo), tai gali užtrukti ilgiau, tačiau mes jus nuolat apie tai informuosime. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tinkamai įgyvendinti savo teises, Euroapotheca turi teisę paprašyti jūsų pateikti tapatybę patvirtinantį įrodymą.

Be to, jei manote, kad netinkamai vykdome savo pareigas tvarkydami jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę pateikti skundą. Paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris labai rimtai vertina jūsų skundus, su juo galite susisiekti šiuo el. pašto adresu [email protected]. Jūs taip pat visada turite teisę skųstis ir valdžios institucijoms, tačiau kadangi mes labai rimtai žiūrime į privatumo reikalavimus, mes vertintume, jei pirmiausia susisiektumėte su mumis. Institucija, turinti teisę tirti jūsų skundą dėl duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymo, yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], svetainė https://vdai.lrv.lt/.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios iš pirmiau išvardytų teisių gali būti ribojamos, kai mūsų teisėti interesai ar teisiniai įsipareigojimai viršija jūsų interesus ir teises (ypač susijusius su mūsų teisių įgyvendinimu ir gynimu ar teisinių įsipareigojimų vykdymu).

 1. SPECIALI INFORMACIJA TĖVAMS

Ši Svetainė nėra skirta vaikams ir mes sąmoningai nerenkame asmens duomenų iš vaikų. Tačiau mūsų politika yra laikytis įstatymų, tad prieš renkant, naudojant ar atskleidžiant vaikų asmens duomenis visuomet gautume tėvų ar globėjų leidimą. Esame pasiryžę apsaugoti vaikų privatumą ir labai skatiname tėvus ir globėjus aktyviai dalyvauti savo vaikų internetinėje veikloje.

Jei vienas iš tėvų ar globėjų sužino, kad jo vaikas be asmens sutikimo pateikė mums savo asmens duomenis, susisiekite su mumis – mes nedelsiant ištrinsime jo duomenis.

 1. POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes nuolat stengiamės tobulinti savo Svetainę, todėl mums gali prireikti pakeisti, modifikuoti, pridėti ar pašalinti bet kurią Svetainės dalį, turinį ir (arba) šią Politiką, iš dalies ar visą, remiantis bet kokiomis naujomis funkcijomis ar reglamentavimu. Įspėsime jus apie esminius pasikeitimus, pateikdami pranešimą savo Svetainėje, kai tai turėsime padaryti pagal galiojančius įstatymus. Visi šios politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos – galite pamatyti, kada ši Politika paskutinį kartą buvo atnaujinta, patikrinę datą šio puslapio viršuje. Jūs įsipareigojate periodiškai peržiūrėti šią Politiką, kad sužinotumėte apie visus pakeitimus.

 1. KITA INFORMACIJĄ APIE SVETAINĘ BEI VALDYTOJĄ

Svetainė, jos turinys, kodas, dizainas, domeno vardas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, įmonių pavadinimai ir kita intelektinė nuosavybė ar kita nuosavybė, susijusi su Svetaine ir (arba) jos turiniu, visiškai priklauso Euroapotheca, licencijų savininkams ir (arba) turinio kūrėjams, o jų teises saugo nacionaliniai ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės įstatymai ir kiti teisės aktai.

Nebent aiškiai leidžia Euroapotheca, jūs neturite teisės jokiomis formomis ir jokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, atgaminti bet kokia forma ar būdu, paleisti, publikuoti, perduoti, parduoti, versti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių iš Svetainės, jos turinio ar kodo, remdamiesi jais, iš naujo paskelbdami, redaguodami, persiųsdami, persiųsdami ar kitaip viešai skelbdami, viešai atlikdami ar demonstruodami, rėmindami, platindami ar naudodami juos iš dalies ar visiškai.

 1. ATSAKOMYBĖ

Nors dedame visas įmanomas pastangas, kad užtikrintume medžiagos tikslumą mūsų Svetainėje ir išvengtume trikdžių, mes neatsakome už netikslią informaciją, trikdžius, nutraukimą ar kitus įvykius. Svetainės turinys pateikiamas toks, koks yra, be jokių tiesioginių ar numanomų garantijų ar pareiškimų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garantijas dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, pavadinimo, nepažeidimo ir laisvės nuo kompiuterinių virusų, kurie gali būti padaryti tiesioginę (pvz., kompiuterio gedimo) ar netiesioginę (pvz., pelno praradimą) žalą.

Jokiomis aplinkybėmis Euroapotheca neatsako už jokią žalą, kurią patyrėte jūs ar bet kuri trečioji šalis, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią tiesioginę ar netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją ar kitokią žalą (įskaitant, be apribojimų, bet kokią reputacijos žalą, bet kokį prarastą pelną, žala už verslo nutraukimą ar informacijos, programų ar kitų duomenų praradimą), atsirandanti dėl patekimo į šią Svetainę, nuorodos į ją, naudojimosi šia Svetaine ar negalėjimo ja naudotis ar dėl bet kokio saugumo pažeidimo, susijusio su informacijos perdavimu internete. Svetainės medžiagos naudojimas yra jūsų pačių rizika (t. y., jūs esate visiškai atsakingi už visą prieigą, nuorodą į šią Svetainę ir jos naudojimą bei jos turinį ir prisiimate visą riziką).

 1. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Ši Politika taikoma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visi ginčai, kylantys dėl Politikos, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI

Norėdami gauti bet kokios informacijos apie Svetainę, susisiekite su mumis:

EUROAPOTHECA, UAB

Juridinio asmens kodas: 300854822

Adresas: Ozo g. 25, Vilnius

Telefono numeris: +370 5 204 2122

El. pašto adresas: [email protected]

Be to, kaip minėta, mes paskyrėme DAP, kuris yra atsakingas už su šia Politika susijusių klausimų priežiūrą. Jei turite klausimų apie šią Politiką, susisiekite su mūsų DAP el. paštu [email protected].