Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip EUROAPOTHECA, UAB  tvarko asmens duomenis, gautus iš https://www.euroapotheca.lt/lt/ internetinės svetainės (toliau – Svetainė) vartotojų ir (arba) kitų duomenų subjektų. Apsilankius Svetainėje taikomos šios Politikos nuostatos, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį) naudojate.

Jei šioje Politikoje nenurodyta kitaip, Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos aprašytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO REKVIZITAI

EUROAPOTHECA, UAB (toliau – Euroapotheca, Bendrovė arba mes) yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir yra atsakingas už šią Svetainę.

EUROAPOTHECA, UAB

Juridinio asmens kodas: 300854822

Adresas: Ozo g. 25, Vilnius

Telefono numeris: +370 5 204 2122

El. pašto adresas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected].

2. APIMTIS

Ši Politika taikoma visiems mūsų Svetainės lankytojams bet kurioje pasaulio vietoje. Šis pranešimas taip pat taikomas:

 • Įmonių / verslo partnerių darbuotojams / atstovams (t. y. kontaktiniams asmenims) bei fiziniams asmenims – prekių ir paslaugų teikėjams, kurie sudaro / ketina sudaryti su mumis sutartį;
 • Socialinių platformų vartotojams (žmonėms, kurie pasirinko mus sekti socialiniuose tinkluose, komentuoti / reaguoti į mūsų įrašus ar bendrauti su mumis kita forma per socialinių tinklų paskyras);
 • Akcininkams, naudos gavėjams bei valdymo organo nariams;
 • Užklausų teikėjams bei kitaip su mumis susisiekiantiems asmenims.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatų į darbuotojus asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Kandidatų privatumo politika, paskelbta Svetainėje.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Euroapotheca tvarkys jūsų asmens duomenis (i) sudarant ir vykdant sutartį su jumis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); ii) gavus jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas); iii) kai turėsime vykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ir (arba) iv) kai mes (arba EUROAPOTHECA įmonių grupė) turėsime teisėtą interesą tai daryti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įvertinę jį su jūsų interesais ir pagrindinėmis teisėmis. Tokie teisėti interesai gali būti konfidencialios informacijos apsauga, efektyvi komunikacija, informacijos tikrinimas viešuose registruose ir kt.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. ATSAKYMŲ Į UŽKLAUSAS IR (AR) PRETENZIJAS RENGIMAS

Siekdami atsakyti į jūsų el. paštu, paštu, telefonu ar socialines platformas pateiktus klausimus ir (arba) skundus, galime rinkti šiuos jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, profilio vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir informaciją pateiktą jūsų užklausos tekste.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi remiantis jūsų sutikimu (išreikštu jūsų aktyviais veiksmais – pateikiant prašymą / skundą) ir mūsų teisėtais interesais (ginti mūsų teises ir interesus).

Euroapotheca saugos asmens duomenis, susijusius su jūsų užklausa / skundu, 2 metus nuo jūsų užklausos / skundo gavimo dienos.

4.2. SUTARČIŲ SU FIZINIAIS ASMENIMIS SUDARYMAS IR VYKDYMAS

Mes tvarkome asmens duomenis, kai jūs kaip fizinis asmuo pasirašote (arba norite pasirašyti) sutartį su mumis dėl prekių ir (arba) paslaugų (teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas). Tokiais sutarčių vykdymo atvejais mes galime tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, gimimo data, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo kodas, banko pavadinimas ir sąskaita, išsami mokėjimo informacija.

Mes taip pat galime turėti prievolę tvarkyti tokius duomenis (teisinis pagrindas – teisinė prievolė), kad įgyvendintume teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, mokesčių mokėjimą. Aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymas taip pat gali būti reikalingas ir vedant derybas dėl bendradarbiavimo ateityje. Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis, kai to reikia mūsų teisėms apsaugoti, pavyzdžiui, nagrinėjant teisinius ginčus, įskaitant incidentus, įvykusius teikiant prekes / paslaugas (šiuo atveju remiamės teisėtu interesu apginti savo teises ir interesus).

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems mes juos rinkome, įgyvendinti, įskaitant bet kokius teisinius, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimus. Pvz., jei veikiate kaip tiekėjas / pardavėjas, mes galime saugoti jūsų duomenis visą sutarties galiojimo laiką ir papildomą laikotarpį pagal mūsų bendrąją duomenų saugojimo politiką (pvz., sudarytas sutartis saugome 15 metų nuo jų pasibaigimo, o išsamią mokėjimo informaciją saugome 10 metų po sandorio pasibaigimo).

Atkreipkite dėmesį, kad jei paprašius nepateiksite asmens duomenų, kurie mums būtini (pvz., banko sąskaita), negalėsime sudaryti su jumis sutarties.

4.3. SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS, EFEKTYVI KOMUNIKACIJA BEI VERSLO SANTYKIŲ MEZGIMAS

Sudarant sutartis su juridiniais asmenimis, mes tvarkome pasirašančių asmenų (pvz.: vardas, pavardė, el. p., pareigos, veikimo pagrindas) bei už sutartį atsakingų juridinio asmens darbuotojų duomenis (pvz.: vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, el. p., tel. Nr.). Šie duomenys renkami siekiant sudaryti sutartis su juridiniais asmenimis bei efektyviai komunikuoti tarpusavyje. Tvarkydami minėtus duomenis, remiamės teisine prievole (dėl pasirašančių sutartį asmenų duomenų rinkimo) bei savo teisėtais interesais efektyviai komunikuoti tarpusavyje (dėl už sutartį atsakingų asmenų duomenų tvarkymo).

Sutartį pasirašančių asmenų asmens duomenų pateikimas yra privalomas, kitaip nebus galima sudaryti sutarties su juridiniu asmeniu. Už sutartį atsakingų darbuotojų kontaktų pateikimas nėra būtinas, tačiau tokiu atveju gerokai apsunkės šalių bendradarbiavimas.

Sutartyje įrašyti asmens duomenys bus saugomi 15 metų po sutarties pasibaigimo.

4.4. SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYRŲ VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Tvarkydami ir administruodami savo socialinius tinklus (pvz., „LinkedIn“, „YouTube“ paskyras), galime rinkti šiuos asmens duomenis, kuriuos pateikėte savanoriškai: jūsų vardą, pavardę, socialinio tinklo profilio vardas, pareigos ir darbovietė, nuotrauka ir (arba) vieši komentarai / reakcijos.

Euroapotheca tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis remdamasi jūsų sutikimu (išreikštu jūsų aktyviais veiksmais, pvz., kai nusprendėte parašyti komentarą, reaguoti į mūsų žinutes ar sekti mūsų profilius) ir teisėtais interesais (ginti savo teises ir interesus).

Atminkite, kad mūsų socialinių tinklų platformose paskelbti komentarai yra vieši. Jei norite bendrauti su mumis privačiai arba turite klausimą, į kurį jums reikia atsakyti, neskelbkite jo mūsų socialiniuose tinkluose. Prašome bet kada susisiekti su mumis asmeniškai el. paštu [email protected].

Be to, atkreipiame dėmesį, kad pasiliekame teisę ištrinti komentarus, kuriuose yra:

 • Įžeidžianti, vulgari, grasinanti ar užgauliojanti kalba, bet kokio pobūdžio išpuoliai, kaltinimai, šmeižikiškos kalbos ar įžeidžiantys terminai, skirti konkretiems asmenims ar grupėms;
 • Neteisėtos veiklos pasiūlymai ar skatinimas;
 • Komercinių paslaugų, produktų ar subjektų reklama ar siūlymas.

Jei socialinio tinklo naudotojo komentare yra šios Politikos pažeidimų, pašalinsime visą komentarą. Mes taip pat pasiliekame teisę blokuoti socialinių tinklų vartotojus, kurie pakartotinai pažeidžia Politiką.

Euroapotheca saugos asmens duomenis, susijusius su mūsų socialiniais tinklais tol, kol mes aktyviai naudosime tokią socialinio tinklo paskyrą, nebent jūs nuspręsite anksčiau ištrinti (arba paprašysite mūsų ištrinti) savo asmens duomenis. Taip pat atminkite, kad asmens duomenų tvarkymui socialiniuose tinkluose yra taikomos tų socialinių tinklų privatumo politikos.

4.5. KOMUNIKACIJA IR PRIEVOLIŲ VYKDYMAS AKCININKAMS, NAUDOS GAVĖJAMS BEI VALDYMO ORGANO NARIAMS

Vykdydama savo veiklą Euroapotheca renka, naudoja, saugo, dalijasi ar kitaip tvarko savo akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organo narių asmens duomenis. Tokie asmens duomenys gali būti: vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, identifikavimo dokumentai, pvz., paso informacija arba nacionalinis draudimo numeris, akcininkų įrašai (įskaitant turimas akcijas, akcijų pirkimus, akcijų pardavimą, teises į dividendus ir mokėjimai, balsai, paskyrimai pagal įgaliojimus) ir paklausimų, skundų ir kitos korespondencijos kopijos.

Mes galime tvarkyti minėtus duomenis: vidaus administravimo tikslais, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., reikalavimą pateikti valdybos ir jos narių duomenis metinėje ataskaitoje, remiamės teisine prievole), bendrauti su jumis (pvz., pranešti apie susitikimus, finansinius rezultatus). Mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais (palaikyti tinkamus santykius su akcininkais, naudos gavėjais ir (arba) valdymo organo nariais).

Pirmiau minėti asmens duomenys saugomi tol, kol to reikia tikslams, kuriems jie yra tvarkomi, pasiekti ir laikantis teisės aktuose nustatytų tokio tipo duomenų saugojimo reikalavimų, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus senaties terminus ginant teisinius reikalavimus ir, jei tokie reikalavimai yra pareikšti, tol, kol klausimas dėl jų yra išsprendžiamas, arba kol Euroapotheca turi teisėtą interesą juos saugoti, pavyzdžiui, dėl su tuo susijusios atsakomybės, kylančios iš galiojančių įstatymų. Kai kurie duomenys gali būti saugomi tol, kol gyvuoja Bendrovė.

4.6. „PAŽINK SAVO KLIENTĄ” (ANGL. KNOW YOUR CUSTOMER – KYC) PATIKRŲ VYKDYMAS

KYC patikrų tikslais (kai reikia ir kiek reikia) Euroapotheca renka ir perduoda KYC patikras atliekančioms institucijoms šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, organizacija, pareigos ar vaidmuo, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pagrindinė veikla, asmens tapatybės dokumento, kuriame nurodoma gimimo data, asmens kodas, nuotrauka, paso / asmens kodas, pilietybė ir gyvenamoji šalis, šalys, kuriose potencialus klientas ar atstovaujama įmonė palaiko arba ketina palaikyti verslo santykius, verslo veiklos ryšys su specialiomis sritimis, statusas apie dalyvavimą politikoje (jei toks yra), priklausymas politinei partijai, mokestiniai įsipareigojimai ir lėšų / pajamų šaltinis, direktorių pareigos kitose įmonėse, akcijų paketai, informacija apie bankrotus, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, mokesčių mokėtojo kodas, teistumo pažymų kopijos.

Asmens duomenys, renkami KYC patikrų tikslais, bus tvarkomi remiantis Euroapotheca teisiniais įsipareigojimais. Tokie asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo paskutinio bendravimo su klientu dienos ir laikantis mūsų įsipareigojimų pagal atitinkamus įstatymus.

4.7. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA IR RIZIKŲ VALDYMAS

Remiantis Bendrovės teisėtu interesu apsaugoti savo konfidencialią informaciją, valdyti galimas rizikas bei esant pagrįstam įtarimui apie neteisėtą veiką, darbuotojo elektroninė komunikacija gali būti patikrinta, tad jei siuntėte ar gavote laiškus iš mūsų darbuotojo, komunikacijos turinys gali būti peržiūrėtas ne tik adresato, bet ir kitų Bendrovės darbuotojų.

Surinkta informacija saugoma 3 mėnesius arba kol vyksta tyrimas/teisiniai procesai iki jų pabaigos.

4.8. ESMINIŲ BENDROVĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS

Remiantis įstatymuose nustatytomis pareigomis, administruojame esminius Bendrovės veiklos dokumentus, kuriuose gali būti valdybos narių duomenys, valdybos ir/ar akcininko paskiriamų/atšaukiamų, įgaliojamų ar pavedimą atliekančių asmenų asmens duomenys, akcininko atstovo duomenys, dokumentus pasirašančių asmenų duomenys.

Šie dokumentai yra Bendrovei ypatingai svarbūs ir jie saugomi iki Bendrovės išregistravimo.

4.9. BENDROVĖS VIDAUS DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė vykdydama veiklą ir turėdama teisėtą interesą tvarkyti verslo metu susidarančią dokumentaciją, administruoja įvairius vidinius dokumentus, kuriuose gali būti įvairių asmens duomenų, kurie yra ne tik mūsų darbuotojų. Gaunamuose, siunčiamuose raštuose, partnerių įgaliojimuose darbuotojams ar kituose Bendrovės veikloje atsirandančiuose dokumentuose būna saugomi raštų rengėjų/gavėjų asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. pašto adresas, parašas, pareigos, įgaliojimų apimtis, gimimo data, atstovavimo pagrindas ir t.t.).

Administruodama tokius vidaus dokumentus Bendrovė saugo 15 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos, o jei galiojimo data nenurodyta, tada 15 metų nuo dokumento sudarymo datos.

4.10. DUOMENŲ APIE JURIDINIUS ASMENIS PATIKRINIMAS

Bendrovė vykdydama savo veiklą turi teisėtą interesą pasitikrinti informaciją viešame registre apie savo esamus ar būsimus partnerius juridinius asmenis. Gaudama informaciją apie konkretų juridinį asmenį, Bendrovė pradeda tvarkyti ir fizinių asmenų (vadovų, valdybos ar stebėtojų tarybos) asmens duomenis.

Tokie asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia tikslui pasiekti. Jei tokie duomenys buvo renkami siekiant sudaryti sutartį, tokiu atveju duomenys gali būti saugomi 15 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos.

4.11. ĮSTATUOSE NUMATYTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Vykdant Bendrovės įstatuose numatytas funkcijas, gali iškilti poreikis gauti tam tikrus duomenis iš Nekilnojamo turto registro. Tam tikrais atvejais gali pasitaikyti atvejų, kai gaunamuose duomenyse yra ir fizinių asmenų duomenys.

Tokie asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia tikslui pasiekti. Jei tokie duomenys buvo renkami siekiant sudaryti sutartį, tokiu atveju duomenys gali būti saugomi 15 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos.

4.12. SVETAINĖS VEIKIMO BEI SAUGUMO UŽTIKRINIMAS, ANALIZĖ

Kai lankotės mūsų Svetainėje, siekdami užtikrinti jos funkcionalumą, galime automatiškai rinkti tam tikrą statistinę vartotojo informaciją iš jūsų įrenginio. Rinkdami šią informaciją galime geriau suprasti lankytojus, kurie ateina į mūsų Svetainę, iš kur jie ateina ir koks mūsų Svetainės turinys juos domina. Mes naudojame šią informaciją tik savo verslo tikslais, įskaitant vidinius analizės tikslus ir siekiant pagerinti Svetainės kokybę ir saugumą lankytojams.

Automatiškai renkama vartotojo informacija gali apimti tokią informaciją kaip jūsų IP adresas, įrenginio tipas, unikalūs įrenginio identifikavimo numeriai, naršyklės tipas, geografinė vietovė (pvz., šalis ar miestas) ir kita techninė informacija. Mes taip pat galime rinkti vartotojo informaciją apie tai, kaip jūsų įrenginys sąveikauja su mūsų Svetaine, įskaitant paspaustus puslapius ir nuorodas.

Dalis šios informacijos gali būti renkama naudojant slapukus ir panašią sekimo technologiją, kaip paaiškinta toliau.

SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra nedidelis informacijos kiekis, siunčiamas į jūsų naršyklę ir saugomas jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės Svetainėje. Kiekvieną kartą, kai apsilankote Svetainėje, slapukai siunčia informaciją atgal į Svetainę. Kaip ir daugelis Svetainių, mes naudojame slapukus ir panašias technologijas rinkdami papildomus Svetainės naudojimo duomenis ir valdydami jos paslaugas. Ši informacija nebus susieta su jokia kita informacija, kurią renkame apie jus.

Slapukai nėra reikalingi daugeliui mūsų paslaugų dalių, todėl jūs galite priimti / atmesti, valdyti ir (arba) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus. Tačiau kai kurios mūsų Svetainės paslaugos gali netinkamai veikti, jei išjungsite slapukus (pvz., įsimenančius kalbos nustatymus).

Bet kokiu atveju, asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus yra pagrįstas jūsų aiškiu pasirinkimu (sutikimu) naudojant Svetainės slapukų juostą. Savo sutikimus dėl slapukų bet kada galite pakeisti svetainės apačioje kairiajame kampe paspausdami sausainiuko ikoną.

Detalesnę informaciją apie slapukų renkamą informaciją, saugojimo trukmę ir slapuko paskirtį galima rasti slapukų įrankyje, paspaudus mygtuką „Slapukų nustatymai“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite aboutcookies.org (rasite išsamią, nešališką informaciją apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje). Norėdami pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, turėtumėte rasti šią informaciją savo telefono vartotojo vadove.

ŽURNALŲ / LOGŲ (ANGL. LOG) DUOMENYS

Mes gauname informaciją, kai peržiūrite mūsų paslaugų turinį ar kitaip sąveikaujate su mūsų Svetaine, kuriuos mes vadiname „Žurnalo duomenimis“ (angl. log data). Šie žurnalo duomenys apima tokią informaciją kaip jūsų IP adresas, naršyklės tipas, operacinė sistema, nukreipiantis tinklalapis, aplankyti puslapiai, vieta, jūsų mobiliojo ryšio operatorius, įrenginio informacija (įskaitant įrenginio ir programos ID), paieškos terminai (įskaitant tuos, kurie nepateikti kaip užklausos) ir slapukų informaciją. Mes taip pat gauname žurnalo duomenis, kai spustelite, peržiūrite ar sąveikaujate su nuorodomis mūsų Svetainėje.

Pirmiau minėtą informaciją visada teikia jūsų naršyklė ir automatiškai užregistruoja dauguma svetainių. Žurnalo duomenys yra saugomi saugioje vietoje ir naudojami tik mūsų verslo tikslais – vidaus srauto modelių mūsų Svetainėje analizei ir jų saugumui.

5. DALIJIMASIS DUOMENIMIS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kokia jūsų pateikta informacija, įskaitant bet kokius duomenis, surinktus naudojant slapukus, gali būti pasidalinti su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), kurie teikia mums paslaugas, padeda mums administruoti mūsų svetainę ir apsaugo jos duomenis bei veikia mūsų vardu (pvz., duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir kt.). Mes užtikriname, kad tokios trečiosios šalys tvarkys asmens duomenis teisėtai ir tik pagal mūsų teisėtus nurodymus bei laikantis BDAR reikalavimų.

Euroapotheca gali perduoti jūsų asmens duomenis (duomenų tvarkytojams, duomenų gavėjams ar duomenų valdytojams) šiais atvejais:

 • EUROAPOTHECA įmonių grupės įmonėms dėl vidinių administravimo priežasčių, visų pirma verslo ir veiklos tikslais;
 • Susijungimų, kitų įmonių įsigijimų ar viso mūsų turto ar jo dalies pardavimo atvejais;
 • Kai tai daryti būtina pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus (pvz., pranešti apie valdymo organų narių pasikeitimą Juridinių asmenų registrui, taip pat atliekant teisėsaugos tyrimus ar kitus teisminius procesus);
 • Mūsų paslaugų teikėjams gali būti perduodami jūsų duomenys, kuomet jie mums teikia informacinių technologijų ir sistemų administravimo paslaugas, vertimo, rinkodaros, apskaitos, teisės, audito, pašto ar kurjerių, renginių valdymo ir koordinavimo ar kitas paslaugas.

Euroapotheca neperduos jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), nebent tai bus privaloma. Euroapotheca informuoja, kad asmens duomenys, surinkti slapukų pagalba, gali būti perduoti ne į EEE šalis (pvz., JAV, kai naudojama „Google Analytics“). Tačiau turės būti užtikrinta, kad toks perdavimas atitiktų atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant, jei taikoma, ES standartines sutarčių sąlygas arba Europos Komisijos sprendimą dėl tinkamumo.

Kitaip tariant, jūsų teisės ir jų apsauga keliauja kartu su jūsų duomenimis, ir mes dedame visas pastangas, kad jūsų asmens duomenų gavėjai juos saugotų.

6. SUSIETOS SVETAINĖS

Jūsų patogumui Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims, jas paskelbia ir prižiūri („susietos svetainės“). Tai gali būti, pavyzdžiui, socialinių tinklų platformos / paslaugos. Jei spustelėsite susietas svetaines, jų operatorius gali suprasti, kad atėjote iš mūsų Svetainės. Tokie operatoriai taip pat gali rinkti iš jūsų kitus asmens duomenis, pvz., slapukų identifikatorius ar jūsų IP adresą.

Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių tikslumą ar patikimumą, ir ši Politika netaikoma jokių susietų svetainių ar bet kokių bendrovių, kurioms mes nepriklausome ir kurių nevaldome, privatumo praktikai.

7. JŪSŲ TEISĖS

Duomenų apsaugos srityje turite šias teises:

 • Susipažinti su savo informacija, kurią mes tvarkome;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
 • Nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
 • Gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte pateikti raštišką prašymą el. paštu [email protected]. Nustatysime Jūsų tapatybę ir padarysime viską, kad išspręstume jūsų klausimą per 30 dienų. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tinkamai įgyvendinti savo teises, Euroapotheca turi teisę paprašyti jūsų pateikti tapatybę patvirtinantį įrodymą.

Be to, jei manote, kad netinkamai vykdome savo pareigas tvarkydami jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę pateikti skundą. Paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris labai rimtai vertina jūsų skundus, su juo galite susisiekti šiuo el. pašto adresu [email protected]. Jūs taip pat visada turite teisę skųstis ir valdžios institucijoms, tačiau kadangi mes labai rimtai žiūrime į privatumo reikalavimus, mes vertintume, jei pirmiausia susisiektumėte su mumis. Institucija, turinti teisę tirti jūsų skundą dėl duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymo, yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], svetainė https://vdai.lrv.lt/.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios iš pirmiau išvardytų teisių gali būti ribojamos, kai mūsų teisėti interesai ar teisiniai įsipareigojimai viršija jūsų interesus ir teises (ypač susijusius su mūsų teisių įgyvendinimu ir gynimu ar teisinių įsipareigojimų vykdymu).

8. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Ši Politika taikoma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visi ginčai, kylantys dėl Politikos, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

9. POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes nuolat stengiamės tobulinti savo Svetainę, todėl mums gali prireikti pakeisti, modifikuoti, pridėti ar pašalinti bet kurią Svetainės dalį, turinį ir (arba) šią Politiką, iš dalies ar visą, remiantis bet kokiomis naujomis funkcijomis ar reglamentavimu. Įspėsime jus apie esminius pasikeitimus, pateikdami pranešimą savo Svetainėje, kai tai turėsime padaryti pagal galiojančius įstatymus. Visi šios politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos – galite pamatyti, kada ši Politika paskutinį kartą buvo atnaujinta, patikrinę datą šio puslapio apačioje. Jūs įsipareigojate periodiškai peržiūrėti šią Politiką, kad sužinotumėte apie visus pakeitimus.

Atnaujinta: 2023-05-25